Rozpočet obce na rok 2018

Zveřejněno: 20. 12. 2017, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 599x

Za­stu­pi­tel­stvo ob­ce schvá­li­lo na svém jed­ná­ní dne 18.12.2017 roz­po­čet ob­ce na rok 2018. V pří­jmech roz­po­čet po­čí­tá s část­kou ve vý­ši 23.087 tis. Kč a ve vý­da­jích s část­kou ve vý­ši 37.259 tis. Kč, roz­po­čet byl te­dy schvá­len stejně jako pro letošní rok ja­ko výrazně schodkový ve vý­ši 14.172 tis. Kč. Ten­to vy­so­ký schodek bude plně uhrazen z přebytků rozpočtů minulých let a je způ­so­ben pře­de­vším předpokládanou realizací 2 finančně náročných investičních akcí, které spolu vzájemně souvisí: první etapa řešení kanalizace v Chejlavech v úseku od výjezdu z Chejlav na hlavní silnici až po vyústění do Hůrského potoka a první etapa rekonstrukce hlavní silnice II/605 od hotelu až k výjezdu na Mýto. Tyto investice včetně rekonstrukce všech dotčených inženýrských sítí (elektřina, telefony, veřejné osvětlení, vodovod, optická síť) bude obec provádět ve spolupráci se Správou a údržbou silnic PK a společnostmi ČEZ a CETIN.

Kromě toho obec počítá i s realizací dalších investičních akcí: výměna oken a dveří a nátěr fasády na Domě služeb, nákup pracovního stroje pro úklid a údržbu obce, vybudování automatického zavlažovacího systému na fotbalovém hřišti, úpravy okolí nově vybudovaného víceúčelového hřiště v Sokolovně, úprava zadního vjezdu k ZŠ, rekonstrukce herních prvků na obou dětských hřištích u ZŠ a MŠ a další drobnější akce. V případě získání dotací se počítá se zateplením budovy Zdravotního střediska a bytovky č.p. 291. Dále bude pokračováno v projektové přípravě těchto akcí: dokončení nového územního plánu obce a územní studie na řešení centra obce, zasíťování nových stavebních parcel nad MŠ včetně rozšíření parkoviště u hřbitova, demolice domu č.p. 101 na Rudě a další etapy řešení kanalizace v Chejlavech a rekonstrukce hlavní silnice II/605.

file icoRozpočet na rok 2018.pdf (291,2 KB)

 

Zá­ro­veň s tím schvá­li­lo za­stu­pi­tel­stvo ob­ce 3. změ­nu roz­počtu pro rok 2017. K dis­po­zi­ci je zde:

file icoZměna rozpočtu č. 3-2017.pdf (148,9 KB)

Ing. Lukáš Fišer, starosta