Stavba „Rekonstrukce komunikací ve starém sídlišti“

Zveřejněno: 15. 3. 2017, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1486x

AKTUALIZACE 29.12.2017: Ve čtvrtek 30.11.2017 byla stavba zcela dokončena včetně vyřízení všech dokladů a podepsán předávací protokol. Dnešního dne byl obci doručen kolaudační souhlas této stavební akce, a to na základě závěrečné kontrolní prohlídky konané dne 19.12.2017.

 

AKTUALIZACE 21.9.2017: V pondělí 25.9. a v úterý 26.9.2017 bude probíhat asfaltování poslední části komunikací u vjezdu z hlavní silnice a u první řady garáží. V tyto dny bude ulice Ke Kabelu a silnice kolem všech garáží pro veškerou automobilovou dopravu ZCELA UZAVŘENA !!!

Žádáme občany, aby přeparkovali svá vozidla mimo tyto lokality a již do nich nevjížděli. Pro přístup do bytovek ve starém sídlišti používejte prosím pouze spodní vjezd do ulice k Zámečku. Jedná se o poslední velké omezení v rámci této investiční akce. Děkujeme za pochopení.

 

AKTUALIZACE 30.8.2017:  Od čtvrtka 31.8.2017 do středy 6.9.2017 bude probíhat pokládka finálních podkladních vrstev a asfaltování komunikací. V tuto dobu bude kompletně celá lokalita (staré sídliště, ulice Ke Kabelu, garáže) pro veškerou automobilovou dopravu ZCELA UZAVŘENA !!!

Žádáme všechny občany, aby přeparkovali svá vozidla mimo tuto lokalitu a již do ní nevjížděli.

Vjezdy ke garážím v horní části

Obec Holoubkov znovu připomíná, že NEBUDE dělat celé nové vjezdy do garáží za starým sídlištěm, ale pouze je uvede do původního stavu.

Vlastníci garáží v horní části, kteří by chtěli vybetonovat vjezd celý až k vratům (15 cm betonu vyztuženého kari sítí), mají možnost si tuto úpravu na své náklady objednat u společnosti EUROVIA. Pro zjednodušení celého postupu je nutné se do 6.9.2017 přihlásit na obecním úřadě (buď osobně, nebo nejlépe e-mailem na: ouholoubkov(AT)netro+dot+cz) a nahlásit: jméno a příjmení, označení garáže a kontaktní spojení - mobil, e-mail. Cena této úpravy činí 1.512,- Kč za 1 m2 a vlastník garáže ji PŘEDEM uhradí na obecním úřadě ve stanoveném termínu. Po těchto termínech již nebudou individuální požadavky vlastníků garáží akceptovány a případnou úpravu celého vjezdu si musí každý zařídit sám.

 

AKTUALIZACE 27.7.2017: Od středy 2.8.2017 začnou stavební práce na posledním úseku komunikace v horní části garáží - v následující mapce vyznačeno červeně:

file icoDopravní omezení - od 2.8.2017.pdf (2,7 MB)

Celý tento úsek bude pro veškerou dopravu uzavřen! Žádáme majitele garáží, aby vyjeli svými vozidly z dotčené lokality a zaparkovali je na jiná parkoviště a odstavné plochy v obci (především parkoviště u Jednoty v centru obce).

Pro vjezd do spodní části garáží, kde je již položena podkladní asfaltová vrstva komunikace, používejte prosím ulici Ke Kabelu podél rodinných domů, která je zatím ve štěrkovém provedení.

 

AKTUALIZACE 28.6.2017: Ve středu 28.6.2017 byly dokončeny hlavní stavební práce v ulici k Zámečku, od tohoto dne je tedy možné již používat nově vybudovaná parkovací stání. Oficiálně se však jedná stále o staveniště, kde budou probíhat další stavební práce (montáž veřejného osvětlení, terénní úpravy, výsadba zeleně, odstraňování drobných vad a nedodělků a nakonec i asfaltování obrusné vrstvy komunikace), proto žádám o maximální opatrnost při pohybu v této lokalitě a při parkování aut.

Od čtvrtka 29.6.2017 začnou stavební práce ve vnitrobloku starého sídliště mezi domy č.p. 179-180, č.p. 181-182, č.p. 165 a č.p. 166. Žádám všechny občany, aby přeparkovali svá auta a již zde dále neparkovali. Chodce žádám o maximální opatrnost při procházení staveništěm.

Částečná uzavírka hlavní silnice II/605

Od pondělí 10.7.2017 začnou stavební práce na chodníku u hlavní silnice II/605 v úseku od nového vjezdu do starého sídliště (naproti vjezdu do nového sídliště u Billů) až k bytovce č.p. 96. Za tím účelem bude zúžena hlavní silnice a vymezen pracovní pás. Žádám všechny chodce, aby používali protější chodník, a všechny řidiče o maximální opatrnost !!!

Nádoby na odpad

K bytovkám č.p. 194-197, č.p. 177-178 a k DPS byly vráceny všechny dočasně přemístěné nádoby na odpad. Zároveň byly přemístěny nádoby na odpad pro bytovku č.p. 165 od hlavní silnice dolů k prodejně. Tato odpadová stanoviště jsou již konečná. Nádoby na odpad od bytovek č.p. 179-180, č.p. 181-182 a č.p. 166 a také nádoby na tříděný odpad byly dočasně přemístěny k prodejně v č.p. 165, odkud budou vyváženy. Po dokončení stavebních prací ve vnitrobloku budou vrány zpět.

Vjezdy ke garážím

Ve spodní části garáží za starým sídlištěm jsou již osazeny obrubníky a je položena první (podkladní) vrstva asfaltu. Upozorňuji všechny majitele garáží, že obec NEBUDE dělat nové vjezdy do těchto garáží, ale budou pouze uvedeny do původního stavu. Na základě dohody z kontrolního dne z 28.6.2017 bude postupováno takto:

1) Vjezdy ke garážím po levé straně (starší garáže) mají jejich majitelé provedeny většinou ze štěrku, či pouze zatravněné. Výška nového obrubníku zhruba odpovídá výšce původní komunikace, proto tyto vjezdy budou v šířce cca. 0,5 m pouze dosypány štěrkem.

2) Vjezdy ke garážím po pravé straně (novější garáže) mají jejich majitelé provedeny většinou z betonu. V této části je však výška nového obrubníku mnohde výše, než byla niveleta původní komunikace. Zde proto bude postupováno individuálně tak, aby vjezdy zůstaly ve spádu směrem ke komunikaci, tudíž zde budou vjezdy vybetonovány v šířce cca. 1 až 2 m s vyztužením kari sítí. Vlastníci garáží, kteří by chtěli vybetonovat vjezd celý až k vratům, mají možnost si tuto úpravu na své náklady objednat u společnosti EUROVIA. Pro zjednodušení celého postupu je nutné se do 4.7.2017 přihlásit na obecním úřadě (buď osobně, nebo nejlépe e-mailem na: ouholoubkov(AT)netro+dot+cz) a nahlásit: jméno a příjmení, označení garáže a kontaktní spojení - mobil, e-mail. Společnost EUROVIA stanoví cenu této stavební úpravy a vlastník garáže ji PŘEDEM uhradí na obecním úřadě ve stanoveném termínu. Po těchto termínech již nebudou individuální požadavky vlastníků garáží akceptovány a případnou úpravu celého vjezdu si musí každý zařídit sám.

Tato možnost je pochopitelně nabízena i vlastníkům starších garáží po levé straně, kteří si však musejí uhradit vybetonování celého vjezdu.

TATO NABÍDKA SE ZATÍM TÝKÁ POUZE TĚCH GARÁŽÍ, U NICHŽ JE JIŽ OSAZEN OBRUBNÍK !!! Majitelé ostatních garáží (v horní části) budou včas informováni později, až bude úprava jejich vjezdů aktuální.

 

AKTUALIZACE 24.3.2017: Od pondělí 27.3.2017 začnou stavební práce v ulici k Zámečku a na chodníku před bytovkou č.p. 194-197. Řidiče žádáme, aby v tomto úseku neparkovali svá auta. Obyvatelé DPS mají pro přístup k domu zajištěnou provizorní štěrkovou cestu nad skautskými chatkami, obyvatele bytovky č.p. 194-197 žádáme, aby pro přístup k domu využívali výhradně zadní vchody!!!

 

AKTUALIZACE 15.3.2017: Stavební práce začnou v pátek 17.3.2017.

Od úterý 21.3.2017 bude pro veškerou dopravu uzavřena celá ulice Ke Kabelu a část garáží – v následující mapce vyznačeno červeně:

file icoDopravní omezení - od 21.3.2017.pdf (2,9 MB)

Žádáme všechny majitele rodinných domů a garáží, aby vyjeli svými vozidly z dotčených lokalit a zaparkovali je na jiná parkoviště a odstavné plochy v obci (především parkoviště u Jednoty v centru obce).

Majitelům rodinných domů v ulici Ke Kabelu doporučujeme, aby po dobu stavby své popelnice umístili na travnatou plochu u první garáže při vjezdu do lokality (na roh pozemku p. Bystřické), kam bude zajištěn příjezd popelářského vozu. V opačném případě nebudou popelnice vyváženy!

Přístup k nemovitostem pro chodce bude po celou dobu stavby zajištěn, je však třeba dbát maximální opatrnosti při pohybu na staveništi!


Ve středu 15.3.2017 bylo předáno staveniště letošní velké investiční akce, jejímž cílem je rekonstrukce komunikací v lokalitě Staré sídliště, v ulici Ke Kabelu a kolem garáží. Akci bude realizovat firma EUROVIA CS a.s., Praha, odpovědný stavbyvedoucí p. Pour, mobil: 731 601 087. Podle smlouvy o dílo by délka provádění díla měla být 6 měsíců, tj. do poloviny září.

V rámci této akce budou realizovány následující stavební práce:

  • osazení silničních obrub a zhotovení všech podkladních vrstev komunikací s novým asfaltovým povrchem,
  • posunutí horního vjezdu ze silnice II/605 východním směrem tak, aby byl naproti vjezdu do nového sídliště ulicí kolem Billů (křižovatka ve tvaru X),
  • úprava spodního vjezdu ze silnice II/605 – zrušení horního ramene,
  • vybudování 106 parkovacích stání v celé lokalitě,
  • celá lokalita bude nově označena jako „Obytná zóna“ se smíšeným provozem chodců a vozidel s nejvyšší dovolenou rychlostí 20 km/hod,
  • oprava přístupových chodníků ke všem bytovkám a kolem hlavní silnice až k bytovce č.p. 96,
  • kompletní rekonstrukce veřejného osvětlení,
  • odvodnění komunikací, výstavba nových dešťových kanalizací,
  • přeložky telekomunikačního vedení,
  • terénní úpravy a výsadba nových stromů.

Přesný rozsah stavby je patrný z následující koordinační situace:

file icoStaré sídliště - koordinační situace.pdf (2,5 MB)

Upozorňuji tímto všechny občany v dotčené lokalitě, že stavební práce si vyžádají významná dopravní omezení !!! Žádám proto, abyste respektovali přenosné dopravní značení a neparkovali svá vozidla v místech provádění stavebních prací. Zároveň žádám chodce, aby dbali zvýšené opatrnosti při průchodu staveništěm!!!

Omlouváme se za způsobená omezení a děkujeme za pochopení.

Ing. Lukáš Fišer, starosta