Zápis z jednání FV ze dne 25.4.2016

Zveřejněno: 5. 6. 2016, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1718x

Přítomni: pan Zbyněk Tůma, paní Alena Rejzková, paní Hana Smejkalová, pan Bedřich Podhorský

 

Program:

1) Kontrola pokladny

2) Kontrola hospodaření Inzuly Rokycany a TEBYT-BTZ s bytovým a nebytovým fondem obce Holoubkov za rok 2015

3) Usnesení a závěr

 

1) Dne 25.4.2016 byla provedena k témuž dni kontrola pokladny Obce Holoubkov.

V účetnictví obce Holoubkov se syntetický účet pokladny č. 261 skládá ze dvou analytických účtů, a to:

261000 – účet pokladny obecního úřadu

261200 – účet pokladny „Inzuly“ (správce bytového fondu obce, který hospodaří s penězi obce)

Předmětem kontroly byla pokladna obecního úřadu, tudíž účet 261000.

Fyzický stav pokladny k 25.4.2016 byl 225 105,00 Kč, což odpovídá schválenému limitu maximální výše hotovosti v pokladně.

Účetní stav poklady k 25.4.2016 byl také 225 105,00 Kč.

Rozdíl fyzického a účetního stavu byl roven nule.

Pro stanovení účetního stavu pokladny bylo vycházeno z následujících podkladů:

- účetní závěrka obce k 3/2015, kde konečný zůstatek pokladny syntetického účtu 261 byl Kč 337 262,- Kč a konečný zůstatek pokladny obecního úřadu analytického účtu 261000 byl Kč 328 060,- Kč.

- sumář pokladních a účetních dokladů za 1. - 25.4.2016 včetně, kde počáteční zůstatek pokladny byl Kč 329 060,- Kč a konečný k okamžiku kontroly Kč 225 105,- Kč.

 

2) FV bylo předloženo hospodaření INZULY a TEBYT-BTZ s bytovým a nebytovým fondem obce Holoubkov

V rámci kontroly hospodaření těchto firem s majetkem obce se FV zaměřil na následující:

 

a) Kontrola mandátní odměny společnosti INZULA za rok 2015

Na základě mandátní smlouvy ze dne 28.2.2007 a následných dodatků k této smlouvě (poslední je z 21.1.2014) je od 1.1.2014 účtována odměna ve výši 79,46 Kč bez DPH za 1 spravovanou bytovou jednotku a měsíc a za účetní práce částku 30,- Kč/byt a měsíc (není plátce DPH). Pro rok 2015 zůstala tato výše zachována. Variabilní část jako čtvrtletí odměna ve výši 11,78 % z rozdílu výše celkového dluhu na nájemném a dalších 11,78 % z poplatků z prodlení skutečně vybraných za daný kalendářní měsíc.

Celková výše roční odměny činila dle „Komentáře k hospodaření firmy INZULA Rokycany na správě bytového fondu v majetku obce Holoubkov za období 1-12/2015“  140.050,- Kč.

Byly opatřeny od účetní obce doklady (faktury a dalších údaje) ke kontrole výše fakturované odměny společnosti INZULA za rok 2015. Níže uvedená tabulka ukazuje, s jakými počty spravovaných bytů počítala Inzula a jaký byl skutečný stav dle obce:

file icoKontrola odměna INZULA 2015.pdf (401,6 KB)

Ve správě bylo v průběhu roku postupně 84 bytových jednotek (1-5/2015), 83 bj. (6-8/2015) a 82 bj. (9-12/2015). Odměny z celkového dluhu na nájemném a poplatků z prodlení skutečně vybraných za daný kalendářní měsíc činily celkem 6 046,- Kč ve prospěch Inzuly a Inzulou byly účtovány správně. Kontrolou bylo tedy zjištěno, že výše roční odměny měla činit 131.814,- Kč, přičemž společnost INZULA si účtovala odměnu v celkové výši 140.050,- Kč. Rozdíl ve výši 8 236,- Kč byl společností Inzula vyúčtován neoprávněně a FV doporučuje, aby společnost tuto částku vrátila.

 

b) Kontrola hospodaření správy bytového fondu za rok 2015

Za rok 2015 činily celkové tržby 1.505.081,23 Kč (z toho tržby z nájmu byly ve výši 1.471.377,- Kč) a celkové náklady 1.410.530,56 Kč (z toho náklady na opravy a udržování byly ve výši 366.635,50 Kč), vykázaný zisk tedy činil 94 550,67 Kč . Do rozpočtu obce byla odvedena částka ve výši 507 892 ,-Kč (krytí nákladů na sloučení bytů v č.p. 96 a PD na zateplení domu čp. 291). V roce 2015 činily „Příspěvky Inzula do fondu oprav SVJ (obec je vlastníkem bytů v SVJ)“  628 680,- Kč. Výběr nájemného v těchto bytech činil v roce 2015 Kč 616 532,-. Rozdíl mezi výdaji obce do fondu SVJ a vybraným nájemným od nájemníků bydlících v těchto bytech činil Kč 12 148,- Kč, tzn. že příspěvky SVJ byly za rok 2015 o 1,97 % vyšší než vybrané nájemné. Tento rozdíl byl způsoben tím, že některé byty nebyly po určitou obsazené. Pokud by byty byly obsazené celý rok, vybrala by obec na nájemném o 36 982,- Kč více a příspěvky do SVJ by byly zcela pokryty.

Stav běžného účtu k 31.12.2015 činil 281.043,03 Kč.

FV prověřil veškeré výdajové položky bytové správy za rok 2015 a neshledal žádné podezřelé transakce, či výdaje nad běžný rozsah oprav a služeb.

FV prověřil veškeré opravy bytového fondu v roce 2015, které si objednali jednotliví nájemníci a jejichž seznam INZULA pravidelně předkládá. Objednané opravy jsou drobného charakteru a z velké části jsou opodstatněné.

 

c) Kontrola výdajů na bytový fond z rozpočtu obce za rok 2015

V roce 2015 byly v rozpočtu obce vykázány v souvislosti s bytovým fondem následující položky:

  • v příjmech Převod z HČ-INZULA 507 892,- Kč a
  • ve výdajích 517 424,60 Kč.

Z těchto výdajů bylo 406 252,- Kč použito na úhradu nákladů spojených se sloučením dalších bytů v č.p. 96 a 71 390,- Kč na PD na zateplení domu č.p. 291.

FV byly předloženy doklady prokazující výdaje na bytový fond rozpočtu obce za rok 2015.

Za rok 2015 bylo na bytový fond vynaloženo z rozpočtu obce celkem 517 424,60 Kč, z toho částka 507 892,- Kč byla kryta přebytky z hospodaření Inzuly s bytovým fondem obce z minulých let – na straně příjmů položka č. 4131.

V roce 2015 obec prodala byty za celkem 893 240,- Kč (v roce 2014 to bylo 2 380 990,- Kč).

Výdaje byly v souladu se schváleným rozpočtem a rozhodnutím zastupitelstva obce.

 

d) Kontrola poplatku za správu společnosti TEBYT-BTZ s.r.o. za rok 2015

Na základě mandátní smlouvy ze dne 7.12.2011 byla v roce 2014 účtována odměna ve výši 90,- Kč bez DPH za 1 nájemní jednotku a měsíc.

Celková výše roční odměny měla činit dle „Rozboru hospodaření firmy TEBYT-BTZ s.r.o. na správě nebytových prostor Zdravotní středisko č.p. 7 a Dům služeb č.p. 282 Holoubkov v majetku obce Holoubkov za I., II., III. a IV. čtvrtletí 2014 18.295,- Kč.

FV byly předloženy doklady (faktury a dalších údaje ke kontrole výše této fakturované odměny).

Fakturovaná odměna za správu nebytového fondu za rok 2015 nebyla společností  TEBYT-BTZ s.r.o. překročena.

 

e) Kontrola hospodaření společnosti TEBYT-BTZ s.r.o.  s nebytovými prostorami.

Společnost TEBYT-BTZ s.r.o. předložila zprávu o hospodaření s nebytovými prostorami ve  Zdravotním středisku č.p. 7 a Domě služeb č.p. 282 Holoubkov, které jsou v majetku obce Holoubkov, a to za I., II., III. a IV. čtvrtletí 2015.

Celkové výnosy za období 1-12/2015 byly 200.199,71 Kč a celkové náklady 133 898,41 Kč (z toho na úpravy, opravy a udržování 67.489,20 Kč), tzn. zisk činil 66 301,30 Kč. Stav běžného účtu k 31.12.2015 činil 680 687,35 Kč.

Nezaplacené nájemné k 31.12.2015 činilo 30 745,- Kč. Jedná se o jednoho nájemníka, kterému byla zaslána upomínka.

Komise neshledala v hospodaření společnosti TEBYT-BTZ s.r.o. na svěřeném majetku obce za rok 2015 žádné závady. Doporučuje vedení obce zahájit s nájemníkem z Domu služeb, který neplatí nájemné zahájit řízení o úhradě dlužného nájemného nebo ukončení pronájmu.

 

3) Usnesení:

1)   Kontrola pokladny bez závad.

2)   Kontrola hospodaření INZULY a TEBYT-BTZ s bytovým a nebytovým fondem obce Holoubkov:

  1. Kontrola mandátní odměny společnosti INZULA za rok 2015: Kontrolou bylo zjištěno, že výše roční odměny měla činit 131.814,- Kč, přičemž společnost INZULA si účtovala odměnu v celkové výši 140.050,- Kč. Rozdíl ve výši 8 236,- Kč byl způsoben kalkulací jiného počtu bytů na straně INZULY, která po celý rok 2015 počítala s 89 byty, zatímco se jejich počet během roku měnil. Částka odměna  8.236,- Kč byla tedy společností Inzula vyúčtována neoprávněně a FV doporučuje, aby společnost tuto částku vrátila obci zpět.  
  2. Kontrola hospodaření správy bytového fondu za rok 2015: FV prověřil veškeré výdajové položky bytové správy za rok 2015 a neshledal žádné podezřelé transakce, či výdaje nad běžný rozsah oprav a služeb. FV prověřil veškeré opravy bytového fondu v roce 2015, které si objednali jednotliví nájemníci a jejichž seznam INZULA pravidelně předkládá. Objednané opravy jsou drobného charakteru a z velké části jsou opodstatněné.
  3. Kontrola výdajů na bytový fond z rozpočtu obce za rok 2015: Výdaje byly v souladu se schváleným rozpočtem a rozhodnutím zastupitelstva obce. Jednalo se především o investice, a to především sloučení bytů v č.p. 96 v částce 406 252,- Kč.
  4. Kontrola poplatku za správu společnosti TEBYT-BTZ s.r.o. za rok 2015: Fakturovaná odměna za správu nebytového fondu společností TEBYT-BTZ s.r.o. nebyla ze strany této společnosti překročena.
  5. Kontrola hospodaření společnosti TEBYT-BTZ s.r.o. s nebytovými prostorami ve  Zdravotním středisku č.p. 7 a Domě služeb č.p. 282 Holoubkov, které jsou v majetku obce Holoubkov, a to za I., II., III. a IV. čtvrtletí 2015:

Nezaplacené nájemné k 31.12.2015 činilo 30 745,- Kč. Dlužníkovi byla zaslána upomínka. FV neshledal v hospodaření společnosti TEBYT-BTZ s.r.o. na svěřeném majetku obce za rok 2015 žádné závady. FV doporučuje vedení obce zahájit s nájemníkem z Domu služeb, který neplatí nájemné zahájit řízení o úhradě dlužného nájemného nebo ukončení pronájmu.

 

Zapsal Zbyněk Tůma, předseda FV dne 5.6.2016.