POZOR !!! Projektová dokumentace na rekonstrukci hlavní silnice

Zveřejněno: 29. 3. 2016, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2242x

POZOR !!! VÝZVA OBČANŮM K PODÁVÁNÍ PŘIPOMÍNEK KE ZPRACOVANÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI

 

Vážení spoluobčané,

před více než 2 lety (v prosinci 2013) byly zveřejněny k připomínkám veřejnosti 2 zpracované projektové dokumentace, které se týkaly zásadní změny dopravního režimu v naší obci. Jednalo se o rozšíření parkovacích míst v novém sídlišti včetně přípravy nové stavební zóny nad mateřskou školou a kompletní rekonstrukci komunikací ve starém sídlišti, v ulici Ke Kabelu a kolem garáží s vymezením nových parkovacích stání a rekonstrukcí veřejného osvětlení. První z akcí týkající se nového sídliště byla zahájena v loňském roce a v současné době se dokončuje, akce ve starém sídlišti by se měla realizovat ještě v letošním roce (v závislosti na výsledku výběrového řízení) a nové stavební parcely nad MŠ připravujeme k realizaci v příštím roce (odvislé od schválení nového územního plánu obce). Lze tak konstatovat, že v horizontu 2 let by měly být tyto akce dokončeny.

Vzhledem k velmi dlouhé době, kterou příprava takovýchto velkých investičních akcí vyžaduje (zpracování studie, projektu k územnímu a stavebnímu řízení, realizační projektové dokumentace, nutnost získat veškerá potřebná povolení, vyjádření dotčených orgánů státní správy, správců podzemních i nadzemních inženýrských sítí, majitelů sousedních pozemků a dalších účastníků řízení, výběr zhotovitele podle zákona o veřejných zakázkách apod.), již nyní připravujeme stavby, které se budou realizovat v letech 2017, 2018 a následujících. Pokud se týká oblasti dopravy, máme nově opravenou komunikaci na hrázi rybníka včetně chodníku, navazující silniční most a povrch silnice až k železničnímu viaduktu, v letech 2006 a 2008 byla zrekonstruována silnice za viaduktem, v roce 2009 byla postavena nová komunikace v horní části Chejlav s vyústěním na Těškovskou silnici, v roce 2012 byla nově vyasfaltována nádražní ulice, nyní se řeší obě sídliště. Část těchto akcí realizovala a financovala obec, část z nich byla pod taktovkou Plzeňského kraje a Správy a údržby silnic PK (SÚS), a jejich celková finanční náročnost se blíží 80 mil. Kč. Po dokončení těchto akcí tak přijde na řadu další dlouholetá „bolest“ naší obce, a to průtah kolem hlavní silnice II/605. Vzhledem k obrovskému rozsahu této akce, nutnosti rekonstrukce a překládky mnoha inženýrských sítí, její finanční náročnosti a nedořešeným majetkoprávním vztahům k pozemkům kolem křižovatky u Hotelu Bělohlávek připravila obec společně se SÚS PK projektovou dokumentaci k 1. etapě rekonstrukce, a to v úseku od Hotelu Bělohlávek až k výjezdu z obce směrem na Mýto. Ostatně při pohledu na stav této komunikace může jistě každý řidič i občan bydlící v této části obce dosvědčit, že oprava tohoto úseku musí být prioritní a musí proběhnout jako první.

 

  file icoHlavní silnice - koordinační situace.pdf (834,0 KB)

 

Protože se bude jednat o zásadní investici obce ve výše zmiňovaných letech, dáváme opětovně tento projekt ještě ve fázi přípravy a před podáním žádosti o příslušná stavební povolení k veřejné diskuzi a připomínkám občanů. Zpracovaná projektová dokumentace je ve stupni k územnímu řízení, takže neřeší úplně všechny podrobnosti budoucí stavby, které budou řešeny až v dalších stupních dokumentace. Z hlediska dopravního řeší tento projekt následující záležitosti:

- stavební úprava začíná těsně za prodejnou US ARMY SHOP u domu č.p. 9 (Vondráškovi) a končí až za výjezdem z obce směrem na Mýto u vjezdu do lesa za posledním domem č.p. 213 (Čermák)

- komunikace bude v celé délce široká 7 m mezi obrubníky (dva jízdní pruhy, každý o šířce 3,5 m) a v úseku od domu č.p. 57 (Veselkovi) po dům č.p. 67 (Gutovi) bude vyosena severním směrem tak, aby na jižní straně vedla dále od blízkých rodinných domů, aby zde bylo možné vybudovat nová parkovací stání a aby vodovod a plynovod uložený do tělesa komunikace v roce 1996 byl schován mimo jízdní pruh do zeleného pásu, v tomto úseku tak dojde ke zúžení širokého zeleného pásu na severní straně, který byl vybudován při výstavbě chodníku v roce 2007

- dle provedené diagnostiky bude z celého povrchu komunikace odfrézována 10 cm asfaltová vrstva a v té samé mocnosti bude položen nový asfaltový kryt, nedojde tak k navýšení nivelety stávající komunikace

- celá komunikace bude mít jednostranný spád severním směrem (nebude tedy řešena střechovitě), na severní straně proto dojde k vybudování nových uličních vpustí zaústěných do stávající a nově vybudované kanalizace (viz dále), na jižní straně budou uliční vpusti zcela zrušeny

- ve výkopové rýze na jižní straně vozovky, kam byl v roce 1996 uložen vodovod a plynovod, dojde ke kontrole, revizi a případné výměně všech 35 vodovodních přípojek (navrtávací pasy, šoupata, hrnečky), budou položeny nové konstrukční vrstvy komunikace a až následně dojde k položení finální (obrusné) vrstvy, vyřeší se tak letitý problém s nerovností komunikace v tomto úseku

- u vjezdu do obce směrem od Mýta bude vybudován středový ostrůvek (tzv. vjezdová brána) s jednostranným vyosením za účelem zpomalení projíždějících vozidel a upozornění na změnu nejvyšší dovolené rychlosti při vjezdu do obce

- pod základní školou mezi domy č.p. 28 (Vavroňovi) a č.p. 119 (Kasík) bude nově vybudováno místo pro přecházení chodců se středovým dělícím ostrůvkem vyoseným na obě strany, klasický přechod pro chodce s namalovanou „zebrou“ na vozovce nelze dle platné legislativy u základní školy vybudovat

- chodník vybudovaný na severní straně komunikace v roce 2007 zůstane ve všech ohledech stávající a nebude se s ním hýbat (šířka, výšky, vjezdy k nemovitostem apod.), bude však prodloužen, v horní části od uličky do Chejlav u domu č.p. 19 (Pech) až k parkovišti u hotelu Bělohlávek, ve spodní části od domu č.p. 240 (Benovičovi) až k vjezdu do lesa za posledním domem u výjezdu z obce směrem na Mýto, v tomto úseku tak zároveň dojde k zatrubnění stávajícího silničního příkopu a jako vyvolaná investice vybudování nového oplocení pozemku u domu č.p. 213

- chodník na jižní straně komunikace bude kompletně zrekonstruován s povrchem ze zámkové dlažby o šířce max. 2 m a oddělený zeleným pásem s proměnlivou šíří, ve kterém vznikne 7 nových parkovacích stání, v chodníku budou zároveň provedeny vjezdy ke všem nemovitostem

- projekt také řeší vyasfaltování prostoru před hasičskou zbrojnicí s vyznačením 17 parkovacích stání a realizaci sjezdu na Ostrůvek, kde vznikne 11 nových parkovacích stání

 

Kromě dopravních záležitostí budou současně s tímto projektem rovněž řešeny následující inženýrské sítě v tomto rozsahu:

- v celém řešeném úseku dojde k vybudování zcela nového veřejného osvětlení, všechny stávající sloupy budou odstraněny a nahrazeny novými bezpaticovými žárově zinkovanými sloupy o výšce 10 m s výložníkem 2,5 m, na které budou osazena nová LED svítidla

- nové sloupy veřejného osvětlení budou stát většinou v zeleném pásu a nebudou tak zužovat chodník

- dále dojde k rozšíření veřejného osvětlení: nové svítidlo přibude v prostoru před hasičskou zbrojnicí a na Ostrůvku, veřejné osvětlení bude dále pokračovat od stávající poslední lampy před domem č.p. 72 (Pelc) až k výjezdu z obce směrem na Mýto za posledním domem č.p. 213, na nově vybudované středové ostrůvky budou instalovány prosvětlené majáčky

- stávající vodovodní řad, který končí před domem č.p. 72 (Pelc), bude prodloužen až na konec obce, takže v případě zájmu se budou moci na obecní vodu nově připojit domy č.p. 278, č.p. 276, č.p. 240 a č.p. 213

- v celém řešeném úseku bude kompletně sneseno vzdušné vedení elektřiny a telefonu a uloženo do zemních kabelů, zcela tak zde zmizí veškeré sloupy, nástřešníky, výložníky a vzdušné rozvody, projekty na realizaci těchto akcí zajišťují přímo správci těchto sítí ČEZ a CETIN (bývalé O2)

- samostatným projektem, jehož realizace z velké části bude předcházet opravě komunikace a chodníků, bude velká rekonstrukce kanalizace v Chejlavech, mimo jiné i ve vazbě na zaplavování nemovitostí nad Markovou vilou při každém větším dešti

- v rámci tohoto projektu dojde k odvedení extravilánových srážkových vod z luk pod dálnicí nově vybudovanou dešťovou kanalizací vedoucí v Těškovské silnici na křižovatku u hotelu Bělohlávek a dále dolů po Pekárně přímo do Holoubkovského rybníka a zvětšení profilu kanalizace v části obce nad Markovou vilou

- část úseku povede kolem hlavní silnice od křižovatky u domů č.p. 144 a 251 (Hoškovi, Moulis) na zrekonstruovanou čerpací stanici u Markovy vily s přepadem do Hůrského potoka, právě do této kanalizace o profilu DN1000 (světlost 1 m) bude zároveň jednostranně odvodněna celá hlavní silnice

file icoKanalizace Chejlavy - 1. část.pdf (1,6 MB)

file icoKanalizace Chejlavy - 2. část.pdf (1,8 MB)

- dojde k výměně všech kanalizačních poklopů a rekonstrukci nevyhovujících šachet

 

Vyzývám tímto všechny občany obce, především pak ty, kteří bydlí v dotčené lokalitě, aby se s projektovou dokumentací důkladně seznámili a doručili na obecní úřad jakékoliv své připomínky, náměty či dotazy do 28.4.2016.

Žádám majitele nemovitostí, aby si především zkontrolovali umístění vjezdů na své pozemky. Dále žádám majitele domů č.p. 67, č.p. 68, č.p. 69, č.p. 84, č.p. 128, č.p. 79, č.p. 71, č.p. 139 a č.p. 72, aby se vyjádřili, zda souhlasí s vyosením komunikace směrem k jejich nemovitostem za cenu toho, že zůstane zachováno 4 – 5 stávajících parkovacích stání naproti u Markovy vily. Pokud by s tímto řešením nesouhlasili a požadovali stejnou vzdálenost jízdního pruhu, jako bude výše až k domu č.p. 57 (Veselkovi), pak by tato parkovací stání musela být bez náhrady zrušena.

 

S projektovou dokumentací je možné se kromě těchto internetových stránek také seznámit:

- na úřední desce u samoobsluhy v centru obce,

- v úředních hodinách na obecním úřadě.

 

Připomínky prosím doručte na obecní úřad nejlépe písemnou formou:

- e-mailem na adresu: ouholoubkov(AT)netro+dot+cz,

- prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře,

- dopisem doručeným na podatelnu obecního úřadu v úředních hodinách,

- dopisem vhozeným do schránky na dveřích obecního úřadu mimo úřední hodiny.

 

Za relevantní budou považovány pouze připomínky řádně podepsané s uvedením jména a adresy pisatele, na anonymní připomínky nebude brán zřetel. Předem Vám velice děkuji za spolupráci při tvorbě tohoto důležitého projektu.

Ing. Lukáš Fišer, starosta obce