Zápis ze zasedání KV ze dne 22.2.2010

Zveřejněno: 3. 5. 2010, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1538x

Přítomni: p.Kurdík, p.Zajíček, pí. Mgr.Křejdlová

Program:

  1. kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce č.1 ze dne 11.1.2010
  2.  kontrola plnění usnesení ZO z roku 2009


ad 1) Kontrolní výbor provedl na svém zasedání dne 22.1. 2010 kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce č.1 ze dne 11.1.2010 a tímto konstatuje :

  • zastupitelstvo obce vzalo na vědomí 2 body a schválilo 6 bodů usnesení.
  • dále zastupitelstvo obce uložilo :

starostovi a místostarostům

  1. zabezpečit realizaci tohoto usnesení v části II. – schvaluje

 
Kontrolní výbor konstatuje, že všechny body usnesení jsou splněny.
 
ad 2) Kontrolní výbor se dále zabýval kontrolou usnesení ZO z předchozích obdobích a tímto konstatuje, že doposud nebyly realizovány následující body usnesení :

  • usnesení ZO č. 9, ze dne 18.12.2006 v části 3 – ukládá starostovi a místostarostům – dokončit zabezpečení obecní studny za domem čp. 93, dle ústního návrhu starosty obce, a to vystavěním ½ m ochranné zídky
  • bod č.3, v části II.-schvaluje usnesení ZO č.3, ze dne 28.5.2007, příprava projektové dokumentace pro přestavbu stávající klubovny SDH na služební byt – tento úkol je v návaznosti na opravu bývalé klubovny SDH.
  • bod č.3, v části II.-schvaluje, usnesení ZO č.2, ze dne 30.3.2009 – rozpásmování vodovodního řádu ve střední části obce

       Tento návrh byl původně navržen provozovatelem řádu firmou REVOS Rokycany, ovšem v pozdějším vyjádření společnosti je tento záměr nerealizovatelný
                      
KV tímto dává ZO na vědomí stav plnění usnesení ZO z předchozího období a žádá o vyjádření se k nesplnění již zmiňovaných bodů starostu, případně místostarosty.    

 

V Holoubkově dne 22.2.2010

Zapsal : Kurdík Stanislav – předseda výboru